Amodau a Rheolau

Amodau a rheolau Eisteddfod Caerdydd

Cyffredinol

 1. Oedran cystadlu:
  • Rhaid i’r cystadleuwyr fod yn y flwyddyn ysgol a nodir ar ddiwrnod yr eisteddfod (17 Ionawr 2020).
  • Rhaid i’r cystadleuwyr fod o fewn yr oedran cystadlu ar ddiwrnod yr eisteddfod (17 Ionawr 2020).
 2. Cymraeg fydd iaith yr eisteddfod.
 3. Bydd bar yn gwerthu alcohol ar gael yn ystod yr eisteddfod. Ni fyddwn yn gwerthu alcohol i unrhyw un o dan 18. Byddwn yn herio a gofyn i weld prawf o oedran unrhyw un y tybiwn y gallai fod yn iau na 25 oed.
 4. Ni thelir costau teithio cystadleuwyr.
 5. Bydd ffotograffwyr yn yr eisteddfod ac yn tynnu lluniau. Os nad ydych am i ni dynnu eich llun neu lun eich plentyn, rhowch wybod i aelod o’r pwyllgor.

Llên

 1. Rhaid i geisiadau cystadlaethau llên gyrraedd erbyn 6pm ddydd Gwener 6 Rhagfyr 2019.
 2. Dylid rhoi llysenw ar bob ymgais i’r cystadlaethau llên, a nodyn ar wahân yn cynnwys enw a manylion cyswllt yr ymgeisydd.
  • Yn achos cystadlaethau i blant oed uwchradd, cynradd a Thlws yr Ifanc, dylid cynnwys oed yr ymgeisydd gyda’r enw a’r manylion cyswllt.
  • Ni fydd manylion yr ymgeisydd yn cael eu rhannu gyda’r beirniad.
  • Mae croeso i athrawon anfon ceisiadau disgyblion i gyd gyda'i gilydd, gan sicrhau bod y manylion cywir a pherthnasol gyda phob ymgais yn unol â rheol 7 uchod.
 3. Ni chaniateir cyflwyno’r un darn mewn mwy nag un gystadleuaeth.
 4. Gellir gwneud cais i gael beirniadaeth lawn ar gyfer y cystadlaethau llên. Dylid e-bostio cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru

Llwyfan

 1. Disgwylir i chi gofrestru i gystadlu ymlaen llaw drwy lenwi ffurflen ar-lein. Rhaid cofrestru cyn diwedd dydd Gwener 10 Ionawr.
 2. Os ydych wedi cofrestru ac yn methu cystadlu bellach, dylech gysylltu â’r eisteddfod drwy e-bostio cystadlu@eisteddfodcaerdydd.cymru cyn gynted â phosib.
 3. Dylid darparu dau gopi o’ch darn, un i’r beirniaid, ac un i’r cyfeilydd, lle bo hynny’n berthnasol.
 4. Ni chaniateir cyflwyno’r un darn mewn mwy nag un gystadleuaeth.
 5. Bydd cyfeilyddion swyddogol ar gael i ymgeiswyr eu defnyddio. Os ydych am ddefnyddio cyfeilydd swyddogol, rhaid i chi gyflwyno copi o’ch darn ymlaen llaw. Caniateir i ymgeiswyr ddod â’u cyfeilyddion eu hunain.
 6. Os bydd mwy na 5 yn ymgeisio i gystadlu mewn unrhyw gystadleuaeth unigol, cynhelir rhagbrofion. Heblaw mewn achos arbennig, ni fydd mwy na 3 chystadleuydd yn ymddangos ar y llwyfan.
 7. Cynhelir y rhagbrofion yn Ysgol Plasmawr ar ddiwrnod yr eisteddfod. Bydd y manylion yn cael eu rhannu mewn da bryd.
 8. Bydd barn y beirniad yn derfynol ym mhob achos.
 9. Mae’r beirniad yn cadw’r hawl i rannu neu atal gwobrau.
 10. Ni chaniateir gwneud gwrthdystiad cyhoeddus yn yr eisteddfod. Dylid anfon unrhyw wrthdystiad neu gŵyn neu wrthdystiad cwynion yn ysgrifenedig at ysgrifennydd yr eisteddfod. Bydd barn y pwyllgor yn derfynol.
 11. Mae’r pwyllgor yn cadw’r hawl i dynnu cystadleuaeth oddi ar y rhaglen.
 12. Ni fydd y pwyllgor yn gyfrifol am unrhyw ddamwain na cholled all ddigwydd yn ystod, neu o ganlyniad i’r eisteddfod.
 13. Rhoddir beirniadaeth fer ysgrifenedig i holl gystadleuwyr y llwyfan.
 14. Mae'n anghyfreithlon llungopïo unrhyw ddarn o gerddoriaeth.

Dysgwyr

 1. Cynradd: Dysgwyr yw cystadleuwyr nad ydynt wedi/yn dilyn rhaglen astudio Cymraeg yng nghyfnodau allweddol 1 a 2, ond, os ydynt yn hwyrddyfodiaid di-Gymraeg mewn ysgol lle mae mwyafrif y disgyblion yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg caniateir iddynt gystadlu fel dysgwyr am eu tair blynedd gyntaf yn yr ysgol.
 2. Uwchradd: Dysgwyr yw’r cystadleuwyr hynny nad ydynt wedi/yn dilyn rhaglen astudio Cymraeg yng nghyfnod allweddol 1, 2 na 3. Caniateir hwyrddyfodiaid di-Gymraeg i gystadlu fel dysgwyr.
 3. Byddem yn gobeithio na fydd cystadleuwyr lle mae un rhiant yn y cartref yn gallu’r Gymraeg yn cystadlu fel dysgwyr.
 4. Caniateir cystadleuwyr oed cynradd sy’n symud i’r sector addysg cyfrwng Saesneg ar ôl cyfnod yn y sector cyfrwng Cymraeg i gystadlu fel dysgwr mewn cystadlaethau torfol i ddysgwyr yn unig.

 

tycerdd          CCC_logo          llywodraeth          loteri